Ansvarsfullt producerad soja

 

HKScan är medlem i Round Table on Responsible Soy association (RTRS) och har därmed förbundit sig att löpande främja ett större etiskt ansvar i logistikkedjan för soja som används i djurfoder.

 


HKScan ska säkerställa att till slutet av 2018 ska all soja som används i hela värdekedjan för kött uppfylla de strikta kraven i RTRS.

 

En hållbar köttproduktion börjar med en hållbar foderproduktion. Åtagandet att använda ansvarsfullt producerad soja är en viktig del av en hållbar köttproduktion och ett svar på intressenternas förväntningar på stränga normer för ansvar i hela värdekedjan för kött.

Soja används i fodret på grund av dess goda proteinvärde. Andelen soja i foder varierar från 0-20 % och är beroende av djurartens näringsbehov. I HKScans verksamhetsländer odlas majoriteten av djurens foder lokalt och biprodukter från livsmedelsindustrin är en del av fodret på många gårdar.

HKScans åtagande att använda ansvarsfullt producerad soja är en viktig del i arbetet att säkerställa att hela värdekedjan agerar på ett hållbart sätt. HKScan kommer, tillsammans med sina leverantörer på alla hemmamarknader, kontinuerligt att gå över till ansvarsfullt producerad soja under de kommande åren.

RTRS fastställer principer, kriterier och tredjepartsrevisioner för att säkerställa att nationella och regionala lagar följs. Det ger en försäkran om bra arbetsvillkor, miljöansvar och sunda jordbruksmetoder. Eftersom HKScan är en av de största köttproducenterna i Europa kommer åtagandet till RTRS att bli ett betydande bidrag till utvecklingen av ansvarsfullt producerad soja.

Idag är användning av RTRS certifikat det vanliga sättet att köpa RTRS certifierad soja. Detta innebär att den certifierade sojagården kan sälja lika många certifikat som de producerar soja i ton. Genom att köpa RTRS certifikat säkerställer HKScan att ansvarsfull soja produceras i samma mängder som den soja som används i djurens foder.
Mot vårt mål

 

HKScan Sweden nådde sitt mål år 2015. Det innebär att för alla HKScan Swedens produkter, oavsett om råvaran är Svensk eller utländsk, så uppfyller sojan i djurens foder ansvarsfull produktion. Både RTRS och ProTerra används i Sverige.

År 2017 följde Finland i samma spår och sojan är nu 100 % ansvarsfull producerad enligt RTRS.

HKScan Danmark och Estland har förbundit sig till 100 % ansvarsfullt producerad soja i slutet av 2018. HKScan Danmark använde 20 % RTRS soja år 2016.

Svenska Sojadialogen

 

HKScan Sweden har ställt sig bakom en nationell överenskommelseför ansvarsfullt producerad soja tillsammans med övriga aktörer i Svenska Sojadialogen. Från och med 2015 är 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen ansvarsfullt producerad.

Sojadialogen är ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor. Deltagarna har tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-frndrade-marknader/1612336-svenska-sojadialogen

 Den finska överenskommelsen om soja


I början av 2016 träffade HKScan Finland, Kesko, Arla Finland och Unilever Finland en överenskommelse att bara använda ansvarsfullt producerad soja, i samarbete med WWF Finland. Den finska överenskommelsen om soja täcker både den inhemska produktionskedjan och importerad soja. Alla undertecknande har förbundit dig att säkerställa att all soja som används i deras produktionskedja är ansvarsfullt producerad år 2020, HKScan Finland fullföljde sitt åtagaende 2017. 

RTRS produktionsstandard

 

RTRS produktionsstandard innehåller fem principer: Lagefterlevnad, arbetsförhållanden, relationer till lokalsamhället, miljöansvar och goda jordbruksmetoder. För att uppfylla principerna ska producenten följa tillämplig lagstiftning och ha laglig rätt att bruka marken. Dessutom gäller följande:

Producenten får inte använda barnarbete eller tvångsarbete och all slags diskriminering är förbjuden. Arbetarna får en säker och hälsosam arbetsplats, föreningsfrihet och lön på en nivå som minst motsvarar nationell lagstiftning. Dialog med lokalsamhället är säkerställd och en mekanism för att lösa konflikter används.

Producenten arbetar med att minska förorening, avfall och växthusgasutsläpp på gården. Ursprungsskogar och andra känsliga områden är skyddade sedan 2009, från 2016 är ingen omvandling av någon typ av naturmark tillåten. Kvaliteten och tillförseln av yt- och grundvatten på gården bibehålls eller förbättras liksom jordens kvalitet. Användningen av bekämpningsmedel är kontrollerad och miljö- och hälsoeffekterna minskas.

  

Till Responsible Soy organisationens hemsida


Upp