Code of Conduct

HKScan on sitoutunut toimimaan kestävällä sekä vastuullisella tavalla ja ymmärtää, millaisia pitkän aikavälin hyötyjä ja vastuita tästä on HKScan-konsernille ja sen sidosryhmille. Konserni pyrkii varmistamaan, että kaikki sidosryhmät luottavat sen toimivan vastuullisesti, ja edellyttää vastuullista toimintaa myös liikekumppaneiltaan.

 

HKScanin hallitus on vahvistanut nämä toimintaohjeet lokakuussa 2012. Hallitus tarkistaa ja päivittää ohjeita tarvittaessa. Code of Conduct -toimintaohjeiden soveltamisesta voidaan antaa lisäohjeita hallinto- ja lakiasiainosaston laatimassa erillisessä politiikassa ja ohjeissa. Toimintaohjeiden tulkintaa tai noudattamista koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä HKScan-konsernin hallinto- ja lakiasiainosastoon.

 

1. JOHDANTO

Näiden toimintaohjeiden tarkoituksena on varmistaa yhteisten eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen koko HKScan-konsernissa. Periaatteet muodostavat puitteet sille, mitä konsernin liiketoiminnassa pidetään asianmukaisena. Konserni odottaa koko henkilöstönsä, mukaan lukien kaikki johtajat eri tasoilla, noudattavan näitä periaatteita.

 

2. LAKIEN JA ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

 

HKScan-konserni noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja seuraa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Näihin lakeihin kuuluvat esimerkiksi työtä ja työntekijöiden oikeuksia koskevat lait, työsuojelua, ympäristöä, tuotantoeläimiä, kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevat lait sekä lait, jotka koskevat kilpailuoikeudellisia asioita, korruption vastaisuutta ja taloudellisia vastuita. Koko henkilöstön odotetaan noudattavan HKScanin toimintaan ja työntekijöiden työhön sovellettavia lakeja ja asetuksia.

 

3. LÄPINÄKYVYYS JA AVOIN VIESTINTÄ

 

HKScan-konsernin sisäisen viestinnän sekä viestinnän sidosryhmien ja viranomaisten kanssa tulee olla avointa, läpinäkyvää ja tosiasioihin perustuvaa. Joissakin tilanteissa esimerkiksi pörssin säännöt, kilpailuun liittyvät näkökohdat tai luottamuksellisen tiedon suojaaminen voivat kuitenkin rajoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

4. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

 

HKScan pyrkii kaikin tavoin suojaamaan luottamuksellista aineistoa ja luottamuksellisia tietoja. Työntekijät eivät saa ilmaista luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia henkilötietoja) ulkopuolisille, eivätkä käyttää niitä omaksi hyödykseen tai kenenkään muun kuin HKScanin hyödyksi.

 

5. RISTIRIITATILANTEET

 

Työntekijöiltä odotetaan lojaalisuutta HKScan-konserniakohtaan. Työntekijöiden on parhaansa mukaan vältettävä sellaisia tilanteita, joista aiheutuu ristiriita konsernin ja työntekijän tai muiden sidosryhmien, näiden sukulaisten tai määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille.

 

6. SIDOSRYHMÄT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

HKScan kohtelee työntekijöitään, asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti ja toimii yhteistyössä niiden kanssa. Konserni pyrkii lisäämään kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyttä sekä vastaamaan kuluttajien ja asiakkaiden odotuksiin tarjoamalla laadukkaita ja maistuvia, helppokäyttöisiä, terveellisiä ja turvallisia tuotteita. HKScan ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ikään, rotuun, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta. Konserni kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia, ja työntekijöiden odotetaan huolehtivan velvollisuuksistaan. HKScan pyrkii estämään ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. HKScan noudattaa lisäksi tuotantoeläinten kasvatukseen sovellettavia lakeja ja normeja.

 

7. KORRUPTION VASTAINEN TOIMINTA

 

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen on ehdottomasti kiellettyä. HKScan ja sen työntekijät eivät anna lahjuksia tai ryhdy muihin laittomiin toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi. Työntekijät saavat ottaa vastaan tai antaa ainoastaan nimellisarvoltaan kohtuullisia henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia.

 

8. KILPAILU

 

HKScan noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. HKScanin työntekijät eivät saa osallistua minkäänlaiseen laittomaan toimintaan, joka rajoittaa kilpailua.

 

9. PETOKSELLISEN TOIMINNAN ESTÄMINEN

 

Kaikenlainen petoksellinen toiminta on kiellettyä HKScanissa. Tämän periaatteen vastaisia toimia arvioidaan sisäisesti, ja ne ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

 

10. TALOUDELLISET TIEDOT

 

HKScanin tilinpäätös ja taloudellinen viestintä perustuvat oikeaan tietoon, ja ne on laadittu vakiintuneiden käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti, kuten Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää.

 

24 lokakuuta 2012, HKScanin hallitus